COMMUNICATIEBELEID

 

aanwijzer

Sikkels klinken, sikkels blinken,
ruisend valt het graan,
als je iemand weg ziet hinken
is er wr iets misgegaan...

Het communicatieve krediet

Stel: u maakt zich zorgen over het communicatiebeleid van uw gemeente.
Het moet anders, beter...
Bij een bezinning op de strategische communicatiefunctie van een gemeente (dus de ambtelijke n bestuurlijke organisatie) is de kernredenering, dat in de eerste plaats het gedrag van de organisatie als geheel bepalend is voor de beeldvorming van de gemeente bij burgers en maatschappelijke organisaties en voor de effectiviteit van de gemeentelijke communicatie.
Daarmee wil gezegd zijn dat (de kwaliteit van de) voorlichting en de strategische communicatie wel bijdragen aan de beeldvorming van de gemeente en de effectiviteit van het beleid, maar altijd binnen het gegeven gedrag van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie als geheel.

Iets dat van zichzelf goed van kwaliteit is, kan door voorlichting en strategische communicatie worden versterkt.
Iets dat aan kwaliteit te wensen overlaat niet.
In dat geval wordt er afbreuk gedaan aan het 'communicatieve krediet' van de gemeente en daarmee aan de waardering voor c.q. de acceptatie van het beleid.
Kortom,
de basis voor een goede beeldvorming van de gemeente en voor de effectiviteit van de gemeentelijke communicatie ligt in de kwaliteitszorg voor (zowel de dienstverlening als) de besluitvormingsprocessen.

De communicatiefunctie

Uit het bovenstaande moge blijken dat de zorg voor een goede communicatie niet het exclusieve domein is van 'bureau communicatie'. Als het gaat om specifieke expertise op dit terrein wordt weliswaar nadrukkelijk in die richting gekeken.
Dat is terecht.
Maar bij een 'bezinning op de strategische communicatiefunctie' wordt ervan uitgegaan dat k door het college van B en W, het management en de beleidsmedewerkers communicatietaken ter hand genomen dienen te worden. En in het kader van het dualisme ligt er bovendien een bijzondere communicatieve opgave voor de raad rondom zijn volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol. Communicatie als 'allemansopdracht' dus!

Daarbij moeten de volgende elementen 'op orde' zijn:
 1. Het voorzien in een infrastructuur: de zorg voor goede in- en externe communicatiekanalen.
 2. Het scannen van de omgeving: het verwerven van inzicht in wensen en ervaringen bij burgers en maatschappelijke instellingen t.a.v. dienstverlening en beleidsontwikkeling. Het verwerven van kennis over de beeldvorming van de organisatie.
 3. Strategische advisering: advisering over een (proactieve) communicatieve aanpak van relevante thema's in bestuur, beleid en ambtelijke organisatie. Maar ook advisering over de keuze van een (al of niet interactieve) bestuursstijl rondom een specifieke beleidsdossier en de gevolgen daarvan voor het beleidsproces, de besluitvorming en de communicatie.
 4. Communicatieplanning: het integreren van besluitvorming en communicatie in n overzichtelijk geheel, ook wel de 'communicatieparagraaf' genoemd.
 5. Operationele ondersteuning: het ondersteunen van bestuurders, managers en medewerk(st)ers bij de uitvoering van hun communicatietaken.
 6. Uitvoering: het daadwerkelijk uitvoeren van communicatietaken en de zorg voor de middelen die daarbij worden gehanteerd.
 7. Bewaking en controle: toezicht op en evaluatie van de kwaliteit van de communicatie.
 8. Innovatie: het voorbereiden en invoeren van vernieuwingen op het gebied van overheidscommunicatie.
Op verzoek voert Ton Kock gesprekken, belegt bezinningsbijeenkomsten, pleegt analyses en levert vervolgens actiegerichte aanbevelingen om te komen tot een verbetering van het (strategische) communicatiebeleid van een organisatie.
Daarbij kiest hij bij voorkeur een aanpak langs drie sporen:
 1. Ontwikkelen van algemeen communicatiebeleid in samenhang met een beleid voor interactieve beleidsvoering.
 2. Inzicht krijgen in en toepassen van strategisch communicatiebeleid rondom een concreet dossier. Via deze pilot wordt 'school gemaakt' met een ideaaltypische werkwijze en tegelijkertijd wordt 'werk met werk' gemaakt.
 3. Opdoen n borgen van leerervaringen door relevante ambtelijke disciplines, verbreding van leerervaringen en kennisdeling.
Of in een schema:

schema

Meer informatie? U kunt telefonisch of per e-mail contact met mij opnemen.


einde pagina