DUAAL SCHRIJVEN

 

Duaal schrijven

Een zaterdagochtend.
Zoontje: "Pap, kom je met me voetballen op het veldje?"
Vader zégt: "Ok. Over een kwartiertje. Ik moet nog even een stuk lezen..."
Vader dénkt: "Wat móet ik met deze notitie...? Wat wordt er in vredesnaam van me verwacht...?"


In de bestuurspraktijk van gemeenteraden en provinciale staten is een goede informatievoorziening van het allergrootste belang.
Goede informatie ondersteunt het vervullen van de drie kernrollen door raad en staten(vertegenwoordiging, kaderstelling en controleren).
Voorwaarde daarbij is dat

politieke behandeling ten behoeve van kaderstelling en controle door de raad
het leidende principe is
bij het opstellen van beleidsstukken.


Om allerlei redenen wil het daar nog wel eens aan ontbreken. Beleidsstukken zouden zich uitsluitend moeten richten op de politieke relevantie van een onderwerp en uitvoering/bestuur over laten aan het college.
Beleidsstukken kunnen het vervullen van de kernrollen door raad en staten stimuleren.
Bij voorbeeld:
  • Vroegtijdig aanleveren van informatie over maatschappelijke tegenstellingen en keuzevraagstukken. De raad of staten wordt op de hoogte gehouden over wat er speelt in de samenleving en waar zich in de maatschappelijke omgeving concurrerende belangen voordoen. Dit versterkt de mogelijkheid van fracties om eigenstandig problemen te signaleren en daarop een politieke lijn te formuleren. Het gaat dan om informatie waarmee raad en staten beter in staat zijn om de volksvertegenwoordigende rol te vervullen.
  • Aanleveren van informatie over verschillende beleidsalternatieven vergroot de keuzeruimte voor raad en staten. Hiermee wordt een zorgvuldiger afweging van de in het geding zijnde belangen mogelijk. Informatie ondersteunt in dat geval het vervullen van de kaderstellende rol door raad en staten.
  • Bieden van informatie over eerder door de raad geformuleerde doelen en evaluatiecriteria versterkt het vervullen van de controlerende rol door de raad. Het verstrekken van uitsluitend informatie over politiek relevante aspecten maakt dat raads- en statenleden in de voorbereiding beter in staat zijn zich te richten op de wezenlijke keuzes die voorliggen. Aangeleverde informatie richt zich dan in eerste aanleg op politieke besluitvorming. Met dergelijke informatie zijn raad en staten beter in staat 'besturen en uitvoeren' los te laten.
In de cursus 'duaal schrijven' komen deze aspecten indringend aan de orde. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan helder formuleren onder het motto: schrijven voor de lezer.

Schrijven voor de lezer.
Een tekst schrijven is denken op papier. Meestal onder hoge tijdsdruk. Wie vervolgens de eigen geproduceerde tekst leest, verkeert in een uitzonderlijke positie: hij is schrijver en lezer tegelijk. Het betekent dat 'de lezer' dezelfde ervaring heeft, dezelfde kennis, dezelfde gevoelswereld en dezelfde meningen en overtuigingen als 'de schrijver'. Gevolg: de tekst verwerft automatisch instemming en sympathie bij 'de lezer'...
En daar gaapt een levensgrote valkuil.
Immers de lezer voor wie de tekst uiteindelijk bedoeld is - in deze cursus primair het raads- of statenlid - , heeft doorgaans een andere ervaring, andere kennis, een andere gevoelswereld, en andere meningen en overtuigingen dan de auteur.

Goed dat er dan gemeentelijke c.q. provinciale beleidsmedewerkers zijn, die 'van buiten naar binnen' kijken, en de tekst zó redigeren dat de lezer/ het raads- of statenlid er vanuit zíjn of háár denk- of leefwereld betekenis aan kan verlenen. Het behoort een kerncompetentie van beleidsmedewerkers te zijn : betekenisverlening aan informatie.

In deze training leren de deelnemers hoe zij hun schrijfwerk systematischer kunnen aanpakken, beter kunnen afstemmen op de lezer én hun schrijfvaardigheden kunnen vergroten.

Meer informatie? U kunt telefonisch of per e-mail contact met mij opnemen.


einde pagina